0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [sessantaquattro]

64

[அறுபத்து நான்கு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

56

[ஐம்பத்தி ஆறு]

38

[முப்பத்தி எட்டு]

38

[முப்பத்தி எட்டு]

38

[முப்பத்தி எட்டு]

98

[தொண்ணூற்று எட்டு]

98

[தொண்ணூற்று எட்டு]

98

[தொண்ணூற்று எட்டு]

-
64
[sessantaquattro]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]
-
56
[cinquantasei]
[ஐம்பத்தி ஆறு]
[Aimpatti āṟu]
-
38
[trentotto]
[முப்பத்தி எட்டு]
[Muppatti eṭṭu]
-
98
[novantotto]
[தொண்ணூற்று எட்டு]
[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]