0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [二十七] [Nijūnana]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

22

[இருபத்தி இரண்டு]

89

[எண்பத்து ஒன்பது]

89

[எண்பத்து ஒன்பது]

89

[எண்பத்து ஒன்பது]

25

[இருபத்திஐந்து]

25

[இருபத்திஐந்து]

25

[இருபத்திஐந்து]

27

[இருபத்து ஏழு]

27

[இருபத்து ஏழு]

27

[இருபத்து ஏழு]

-
22
[二十二]
[Nijūni]
[இருபத்தி இரண்டு]
[Irupatti iraṇṭu]
-
89
[八十九]
[Yasoku]
[எண்பத்து ஒன்பது]
[Eṇpattu oṉpatu]
-
25
[二十五]
[Nijūgo]
[இருபத்திஐந்து]
[Irupatti'aintu]
-
27
[二十七]
[Nijūnana]
[இருபத்து ஏழு]
[irupattu ēḻu]