0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [სამოცდათექვსმეტი] [samotsdatekvsmet'i]

26

[இருபத்து ஆறு]

26

[இருபத்து ஆறு]

26

[இருபத்து ஆறு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

32

[முப்பத்தி இரண்டு]

76

[எழுபத்து ஆறு]

76

[எழுபத்து ஆறு]

76

[எழுபத்து ஆறு]

10

[பத்து]

10

[பத்து]

10

[பத்து]

-
26
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]
[இருபத்து ஆறு]
[Irupattu āṟu]
-
32
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]
[முப்பத்தி இரண்டு]
[Muppatti iraṇṭu]
-
76
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]
-
10
[ათი]
[ati]
[பத்து]
[Pattu]