0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [ನಲವತ್ತಾರು] [Nalavattāru]

೫೮

[ஐம்பத்தி எட்டு]

೫೮

[ஐம்பத்தி எட்டு]

೫೮

[ஐம்பத்தி எட்டு]

೫೫

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

೫೫

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

೫೫

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

೪೬

[நாற்பத்தி ஆறு]

೪೬

[நாற்பத்தி ஆறு]

೪೬

[நாற்பத்தி ஆறு]

೮೬

[எண்பத்து ஆறு]

೮೬

[எண்பத்து ஆறு]

೮೬

[எண்பத்து ஆறு]

-
೫೮
[ಐವತ್ತೆಂಟು]
[Aivatteṇṭu]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]
-
೫೫
[ಐವತ್ತೈದು]
[Aivattaidu]
[ஐம்பத்தி ஐந்து]
[Aimpatti aintu]
-
೪೬
[ನಲವತ್ತಾರು]
[Nalavattāru]
[நாற்பத்தி ஆறு]
[Nāṟpatti āṟu]
-
೮೬
[ಎಂಬತ್ತ ಆರು]
[Embatta āru]
[எண்பத்து ஆறு]
[Eṇpattu āṟu]