0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [마흔] [maheun]

100

[நூறு]

100

[நூறு]

100

[நூறு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

40

[நாற்பது]

40

[நாற்பது]

40

[நாற்பது]

-
100
[백]
[baeg]
[நூறு]
[Nūṟu]
-
54
[쉰넷]
[swinnes]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]
-
7
[일곱]
[ilgob]
[ஏழு]
[Ēḻu]
-
40
[마흔]
[maheun]
[நாற்பது]
[Nāṟpatu]