0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [divi]

63

[அறுபத்து மூன்று]

63

[அறுபத்து மூன்று]

63

[அறுபத்து மூன்று]

25

[இருபத்திஐந்து]

25

[இருபத்திஐந்து]

25

[இருபத்திஐந்து]

2

[இரண்டு]

2

[இரண்டு]

2

[இரண்டு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

-
63
[sešdesmit trīs]
[அறுபத்து மூன்று]
[Aṟupattu mūṉṟu]
-
25
[divdesmit pieci]
[இருபத்திஐந்து]
[Irupatti'aintu]
-
2
[divi]
[இரண்டு]
[Iraṇṭu]
-
74
[septiņdesmit četri]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]