0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [चौपन्न] [Caupanna]

५१

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

५१

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

५१

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

५४

[ஐம்பத்தி நான்கு]

५४

[ஐம்பத்தி நான்கு]

५४

[ஐம்பத்தி நான்கு]

७३

[எழுபத்து மூன்று]

७३

[எழுபத்து மூன்று]

७३

[எழுபத்து மூன்று]

५८

[ஐம்பத்தி எட்டு]

५८

[ஐம்பத்தி எட்டு]

५८

[ஐம்பத்தி எட்டு]

-
५१
[एकावन्न]
[Ēkāvanna]
[ஐம்பத்தி ஒன்று]
[Aimpatti oṉṟu]
-
५४
[चौपन्न]
[Caupanna]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]
-
७३
[त्र्याहत्तर]
[Tryāhattara]
[எழுபத்து மூன்று]
[Eḻupattu mūṉṟu]
-
५८
[अठ्ठावन्न]
[Aṭhṭhāvanna]
[ஐம்பத்தி எட்டு]
[Aimpatti eṭṭu]