0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [vijftig]

62

[அறுபத்து இரண்டு]

62

[அறுபத்து இரண்டு]

62

[அறுபத்து இரண்டு]

89

[எண்பத்து ஒன்பது]

89

[எண்பத்து ஒன்பது]

89

[எண்பத்து ஒன்பது]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

50

[ஐம்பது]

50

[ஐம்பது]

50

[ஐம்பது]

-
62
[tweeënzestig]
[அறுபத்து இரண்டு]
[Aṟupattu iraṇṭu]
-
89
[negenentachtig]
[எண்பத்து ஒன்பது]
[Eṇpattu oṉpatu]
-
5
[vijf]
[ஐந்து]
[Aintu]
-
50
[vijftig]
[ஐம்பது]
[aimpatu]