0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [zesenveertig]

49

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

49

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

49

[நாற்பத்தி ஒன்பது]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

46

[நாற்பத்தி ஆறு]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

55

[ஐம்பத்தி ஐந்து]

-
49
[negenenveertig]
[நாற்பத்தி ஒன்பது]
[Nāṟpatti oṉpatu]
-
46
[zesenveertig]
[நாற்பத்தி ஆறு]
[Nāṟpatti āṟu]
-
5
[vijf]
[ஐந்து]
[Aintu]
-
55
[vijfenvijftig]
[ஐம்பத்தி ஐந்து]
[Aimpatti aintu]