0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [sytten]

51

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

51

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

51

[ஐம்பத்தி ஒன்று]

27

[இருபத்து ஏழு]

27

[இருபத்து ஏழு]

27

[இருபத்து ஏழு]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

17

[பதினேழு]

17

[பதினேழு]

17

[பதினேழு]

-
51
[femtiein / ein og femti]
[ஐம்பத்தி ஒன்று]
[Aimpatti oṉṟu]
-
27
[tjuesju]
[இருபத்து ஏழு]
[irupattu ēḻu]
-
31
[trettiein]
[முப்பத்து ஒன்று]
[Muppattu oṉṟu]
-
17
[sytten]
[பதினேழு]
[Patiṉēḻu]