0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [tjuetre]

75

[எழுபத்து ஐந்து]

75

[எழுபத்து ஐந்து]

75

[எழுபத்து ஐந்து]

100

[நூறு]

100

[நூறு]

100

[நூறு]

23

[இருபத்தி மூன்று]

23

[இருபத்தி மூன்று]

23

[இருபத்தி மூன்று]

64

[அறுபத்து நான்கு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

64

[அறுபத்து நான்கு]

-
75
[syttifem]
[எழுபத்து ஐந்து]
[Eḻupattu aintu]
-
100
[hundre]
[நூறு]
[Nūṟu]
-
23
[tjuetre]
[இருபத்தி மூன்று]
[Irupatti mūṉṟu]
-
64
[sekstifire]
[அறுபத்து நான்கு]
[Aṟupattu nāṉku]