0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [ਸਤਾਸੀ] [Satāsī]

36

[முப்பத்தி ஆறு]

36

[முப்பத்தி ஆறு]

36

[முப்பத்தி ஆறு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

54

[ஐம்பத்தி நான்கு]

11

[பதினொன்று]

11

[பதினொன்று]

11

[பதினொன்று]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

-
36
[ਛੱਤੀ]
[Chatī]
[முப்பத்தி ஆறு]
[Muppatti āṟu]
-
54
[ਚੁਰੰਜਾ]
[Curajā]
[ஐம்பத்தி நான்கு]
[Aimpatti nāṉku]
-
11
[ਗਿਆਰਾਂ]
[Gi'ārāṁ]
[பதினொன்று]
[Patiṉoṉṟu]
-
87
[ਸਤਾਸੀ]
[Satāsī]
[எண்பத்து ஏழு]
[Eṇpattu ēḻu]