0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [osiemdziesiąt siedem]

13

[பதிமூன்று]

13

[பதிமூன்று]

13

[பதிமூன்று]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

36

[முப்பத்தி ஆறு]

36

[முப்பத்தி ஆறு]

36

[முப்பத்தி ஆறு]

-
13
[trzynaście]
[பதிமூன்று]
[Patimūṉṟu]
-
7
[siedem]
[ஏழு]
[Ēḻu]
-
87
[osiemdziesiąt siedem]
[எண்பத்து ஏழு]
[Eṇpattu ēḻu]
-
36
[trzydzieści sześć]
[முப்பத்தி ஆறு]
[Muppatti āṟu]