0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [cinquenta e nove]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

24

[இருபத்து நான்கு]

24

[இருபத்து நான்கு]

24

[இருபத்து நான்கு]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

59

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

59

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

59

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

-
21
[vinte e um]
[இருபத்தி ஒன்று]
[Irupatti oṉṟu]
-
24
[vinte e quatro]
[இருபத்து நான்கு]
[Irupattu nāṉku]
-
45
[quarenta e cinco]
[நாற்பத்தி ஐந்து]
[Nāṟpatti aintu]
-
59
[cinquenta e nove]
[ஐம்பத்தி ஒன்பது]
[Aimpatti oṉpatu]