0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [девяносто два] [devyanosto dva]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

45

[நாற்பத்தி ஐந்து]

92

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

92

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

92

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

61

[அறுபத்து ஒன்று]

61

[அறுபத்து ஒன்று]

61

[அறுபத்து ஒன்று]

-
45
[сорок пять]
[sorok pyatʹ]
[நாற்பத்தி ஐந்து]
[Nāṟpatti aintu]
-
92
[девяносто два]
[devyanosto dva]
[தொண்ணூற்று இரண்டு]
[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]
-
87
[восемьдесят семь]
[vosemʹdesyat semʹ]
[எண்பத்து ஏழு]
[Eṇpattu ēḻu]
-
61
[шестьдесят один]
[shestʹdesyat odin]
[அறுபத்து ஒன்று]
[Aṟupattu oṉṟu]