0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [tri]

79

[எழுபத்து ஒன்பது]

79

[எழுபத்து ஒன்பது]

79

[எழுபத்து ஒன்பது]

3

[மூன்று]

3

[மூன்று]

3

[மூன்று]

67

[அறுபத்து ஏழு]

67

[அறுபத்து ஏழு]

67

[அறுபத்து ஏழு]

69

[அறுபத்து ஒன்பது]

69

[அறுபத்து ஒன்பது]

69

[அறுபத்து ஒன்பது]

-
79
[sedemdesiatdeväť]
[எழுபத்து ஒன்பது]
[eḻupattu oṉpatu]
-
3
[tri]
[மூன்று]
[Mūṉṟu]
-
67
[šesťdesiatsedem]
[அறுபத்து ஏழு]
[Aṟupattu ēḻu]
-
69
[šesťdesiatdeväť]
[அறுபத்து ஒன்பது]
[Aṟupattu oṉpatu]