0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [dvainsedemdeset]

12

[பன்னிரண்டு]

12

[பன்னிரண்டு]

12

[பன்னிரண்டு]

76

[எழுபத்து ஆறு]

76

[எழுபத்து ஆறு]

76

[எழுபத்து ஆறு]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

72

[எழுபத்து இரண்டு]

72

[எழுபத்து இரண்டு]

72

[எழுபத்து இரண்டு]

-
12
[dvanajst]
[பன்னிரண்டு]
[Paṉṉiraṇṭu]
-
76
[šestinsedemdeset]
[எழுபத்து ஆறு]
[Eḻupattu āṟu]
-
65
[petinšestdeset]
[அறுபத்து ஐந்து]
[Aṟupattu aintu]
-
72
[dvainsedemdeset]
[எழுபத்து இரண்டு]
[Eḻupattu iraṇṭu]