0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [நூறு] [Nūṟu]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

87

[எண்பத்து ஏழு]

17

[பதினேழு]

17

[பதினேழு]

17

[பதினேழு]

100

[நூறு]

100

[நூறு]

100

[நூறு]

30

[முப்பது]

30

[முப்பது]

30

[முப்பது]

-
87
[எண்பத்து ஏழு]
[Eṇpattu ēḻu]
[எண்பத்து ஏழு]
[Eṇpattu ēḻu]
-
17
[பதினேழு]
[Patiṉēḻu]
[பதினேழு]
[Patiṉēḻu]
-
100
[நூறு]
[Nūṟu]
[நூறு]
[Nūṟu]
-
30
[முப்பது]
[Muppatu]
[முப்பது]
[Muppatu]