0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [ኣርብዓን ሸሞንተን] [aribi‘ani shemoniteni]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

5

[ஐந்து]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

48

[நாற்பத்தி எட்டு]

48

[நாற்பத்தி எட்டு]

48

[நாற்பத்தி எட்டு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

-
5
[ሓሙሽተ]
[ḥamushite]
[ஐந்து]
[Aintu]
-
96
[ተስዓንሽዱሽተን]
[tesi‘anishidushiteni]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
-
48
[ኣርብዓን ሸሞንተን]
[aribi‘ani shemoniteni]
[நாற்பத்தி எட்டு]
[Nāṟpatti eṭṭu]
-
74
[ሰብዓንኣርባዕተን]
[sebi‘ani’ariba‘iteni]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]