0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [elli dokuz]

59

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

59

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

59

[ஐம்பத்தி ஒன்பது]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

74

[எழுபத்து நான்கு]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

21

[இருபத்தி ஒன்று]

6

[ஆறு]

6

[ஆறு]

6

[ஆறு]

-
59
[elli dokuz]
[ஐம்பத்தி ஒன்பது]
[Aimpatti oṉpatu]
-
74
[yetmiş dört]
[எழுபத்து நான்கு]
[Eḻupattu nāṉku]
-
21
[yirmi bir]
[இருபத்தி ஒன்று]
[Irupatti oṉṟu]
-
6
[altı]
[ஆறு]
[Āṟu]