0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [вісімнадцять] [visimnadtsyatʹ]

98

[தொண்ணூற்று எட்டு]

98

[தொண்ணூற்று எட்டு]

98

[தொண்ணூற்று எட்டு]

18

[பதினெட்டு]

18

[பதினெட்டு]

18

[பதினெட்டு]

47

[நாற்பத்தி ஏழு]

47

[நாற்பத்தி ஏழு]

47

[நாற்பத்தி ஏழு]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

-
98
[дев’яносто вісім]
[devʺyanosto visim]
[தொண்ணூற்று எட்டு]
[Toṇṇūṟṟu eṭṭu]
-
18
[вісімнадцять]
[visimnadtsyatʹ]
[பதினெட்டு]
[Patiṉeṭṭu]
-
47
[сорок сім]
[sorok sim]
[நாற்பத்தி ஏழு]
[Nāṟpatti ēḻu]
-
29
[двадцять дев’ять]
[dvadtsyatʹ devʺyatʹ]
[இருபத்து ஒன்பது]
[Irupattu oṉpatu]