0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [Tám mươi hai]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

39

[முப்பத்தி ஒன்பது]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

94

[தொண்ணூற்று நான்கு]

94

[தொண்ணூற்று நான்கு]

94

[தொண்ணூற்று நான்கு]

82

[எண்பத்து இரண்டு]

82

[எண்பத்து இரண்டு]

82

[எண்பத்து இரண்டு]

-
39
[Ba mươi chín]
[முப்பத்தி ஒன்பது]
[Muppatti oṉpatu]
-
97
[Chín mươi bảy ]
[தொண்ணூற்று ஏழு]
[Toṇṇūṟṟu ēḻu]
-
94
[Chín mươi tư]
[தொண்ணூற்று நான்கு]
[Toṇṇūṟṟu nāṉku]
-
82
[Tám mươi hai]
[எண்பத்து இரண்டு]
[Eṇpattu iraṇṭu]