0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [Sáu mươi]

30

[முப்பது]

30

[முப்பது]

30

[முப்பது]

60

[அறுபது]

60

[அறுபது]

60

[அறுபது]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

81

[எண்பத்து ஒன்று]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

7

[ஏழு]

-
30
[Ba mươi]
[முப்பது]
[Muppatu]
-
60
[Sáu mươi]
[அறுபது]
[Aṟupatu]
-
81
[Tám mươi mốt]
[எண்பத்து ஒன்று]
[Eṇpattu oṉṟu]
-
7
[Bảy]
[ஏழு]
[Ēḻu]