0

0

வாசிப்புத் தேர்வு. எண்ணை கிளிக் செய்யவும்: [六十八] [Liùshíbā]

13[十三]

[பதிமூன்று]

13[十三]

[பதிமூன்று]

13[十三]

[பதிமூன்று]

96[九十六]

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96[九十六]

[தொண்ணூற்று ஆறு]

96[九十六]

[தொண்ணூற்று ஆறு]

68[六十八]

[அறுபத்து எட்டு]

68[六十八]

[அறுபத்து எட்டு]

68[六十八]

[அறுபத்து எட்டு]

38[三十八]

[முப்பத்தி எட்டு]

38[三十八]

[முப்பத்தி எட்டு]

38[三十八]

[முப்பத்தி எட்டு]

-
13[十三]
[十三]
[Shísān]
[பதிமூன்று]
[Patimūṉṟu]
-
96[九十六]
[九十六]
[Jiǔshíliù]
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
-
68[六十八]
[六十八]
[Liùshíbā]
[அறுபத்து எட்டு]
[Aṟupattu eṭṭu]
-
38[三十八]
[三十八]
[Sānshíbā]
[முப்பத்தி எட்டு]
[Muppatti eṭṭu]