0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [тIокIищрэ пшIыкIутIурэ] [tIokIishhrje pshIykIutIurje]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

72

[డెబ్బై రెండు]

72

[డెబ్బై రెండు]

72

[డెబ్బై రెండు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

62

[అరవై రెండు]

62

[అరవై రెండు]

62

[అరవై రెండు]

-
28
[тIокIырэ ирэ]
[tIokIyrje irje]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]
-
72
[тIокIищрэ пшIыкIутIурэ]
[tIokIishhrje pshIykIutIurje]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
-
45
[тIокIитIурэ тфырэ]
[tIokIitIurje tfyrje]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
-
62
[тIокIищрэ тIурэ]
[tIokIishhrje tIurje]
[అరవై రెండు]
[Aravai reṇḍu]