0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [ስምንት] [siminiti]

44

[నలభై నాలుగు]

44

[నలభై నాలుగు]

44

[నలభై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

85

[ఎనభై ఐదు]

85

[ఎనభై ఐదు]

85

[ఎనభై ఐదు]

8

[ఎనిమిది]

8

[ఎనిమిది]

8

[ఎనిమిది]

-
44
[አርባ አራት]
[āriba ārati]
[నలభై నాలుగు]
[Nalabhai nālugu]
-
24
[ሃያ አራት]
[haya ārati]
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]
-
85
[ሰማንያ አምስት]
[semaniya āmisiti]
[ఎనభై ఐదు]
[Enabhai aidu]
-
8
[ስምንት]
[siminiti]
[ఎనిమిది]
[Enimidi]