0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [ثمانية وخمسون]‬ [thmanyat wakhamsuna]

‫13

[పదమూడు]

‫13

[పదమూడు]

‫13

[పదమూడు]

‫20

[ఇరవై]

‫20

[ఇరవై]

‫20

[ఇరవై]

‫98

[తొంభై ఎనిమిది]

‫98

[తొంభై ఎనిమిది]

‫98

[తొంభై ఎనిమిది]

‫58

[యాభై ఎనిమిది]

‫58

[యాభై ఎనిమిది]

‫58

[యాభై ఎనిమిది]

-
‫13
[ثلاثة عشر]‬
[thlathat eashr]
[పదమూడు]
[Padamūḍu]
-
‫20
[عشرون]‬
[eshurun]
[ఇరవై]
[Iravai]
-
‫98
[ثمانيةٍ وتسعون]‬
[thmanyt wataseuna]
[తొంభై ఎనిమిది]
[Tombhai enimidi]
-
‫58
[ثمانية وخمسون]‬
[thmanyat wakhamsuna]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]