0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [пяць] [pyats’]

60

[అరవై]

60

[అరవై]

60

[అరవై]

51

[యాభై ఒకటి]

51

[యాభై ఒకటి]

51

[యాభై ఒకటి]

5

[ఐదు]

5

[ఐదు]

5

[ఐదు]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

-
60
[шэсцьдзесят]
[shests’dzesyat]
[అరవై]
[Aravai]
-
51
[пяцьдзесят адзін]
[pyats’dzesyat adzіn]
[యాభై ఒకటి]
[Yābhai okaṭi]
-
5
[пяць]
[pyats’]
[ఐదు]
[Aidu]
-
28
[дваццаць восем]
[dvatstsats’ vosem]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]