0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [চুয়ান্ন] [cuẏānna]

১০০

[వంద]

১০০

[వంద]

১০০

[వంద]

১০

[పది]

১০

[పది]

১০

[పది]

৯৭

[తొంభై ఏడు]

৯৭

[తొంభై ఏడు]

৯৭

[తొంభై ఏడు]

৫৪

[యాభై నాలుగు]

৫৪

[యాభై నాలుగు]

৫৪

[యాభై నాలుగు]

-
১০০
[একশ]
[Ēkaśa]
[వంద]
[Vanda]
-
১০
[দশ]
[daśa]
[పది]
[Padi]
-
৯৭
[সাতানব্বই]
[Sātānabba'i]
[తొంభై ఏడు]
[Tombhai ēḍu]
-
৫৪
[চুয়ান্ন]
[cuẏānna]
[యాభై నాలుగు]
[Yābhai nālugu]