0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [trideset i sedam]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

73

[డెబ్బై మూడు]

73

[డెబ్బై మూడు]

73

[డెబ్బై మూడు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

17

[పదిహేడు]

17

[పదిహేడు]

17

[పదిహేడు]

-
37
[trideset i sedam]
[ముప్పై ఏడు]
[Muppai ēḍu]
-
73
[sedamdeset i tri]
[డెబ్బై మూడు]
[Ḍebbai mūḍu]
-
24
[dvadeset i četiri]
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]
-
17
[sedamnaest]
[పదిహేడు]
[Padihēḍu]