0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [sedm]

61

[అరవై ఒకటి]

61

[అరవై ఒకటి]

61

[అరవై ఒకటి]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

23

[ఇరవై మూడు]

23

[ఇరవై మూడు]

23

[ఇరవై మూడు]

7

[ఏడు]

7

[ఏడు]

7

[ఏడు]

-
61
[šedesát jedna]
[అరవై ఒకటి]
[Aravai okaṭi]
-
58
[padesát osm]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
-
23
[dvacet tři]
[ఇరవై మూడు]
[Iravai mūḍu]
-
7
[sedm]
[ఏడు]
[Ēḍu]