0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [dvacet šest]

6

[ఆరు]

6

[ఆరు]

6

[ఆరు]

26

[ఇరవై ఆరు]

26

[ఇరవై ఆరు]

26

[ఇరవై ఆరు]

83

[ఎనభై మూడు]

83

[ఎనభై మూడు]

83

[ఎనభై మూడు]

36

[ముప్పై ఆరు]

36

[ముప్పై ఆరు]

36

[ముప్పై ఆరు]

-
6
[šest]
[ఆరు]
[Āru]
-
26
[dvacet šest]
[ఇరవై ఆరు]
[Iravai āru]
-
83
[osmdesát tři]
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
-
36
[třicet šest]
[ముప్పై ఆరు]
[Muppai āru]