0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [fünfundzwanzig]

72

[డెబ్బై రెండు]

72

[డెబ్బై రెండు]

72

[డెబ్బై రెండు]

25

[ఇరవై ఐదు]

25

[ఇరవై ఐదు]

25

[ఇరవై ఐదు]

26

[ఇరవై ఆరు]

26

[ఇరవై ఆరు]

26

[ఇరవై ఆరు]

6

[ఆరు]

6

[ఆరు]

6

[ఆరు]

-
72
[zweiundsiebzig]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
-
25
[fünfundzwanzig]
[ఇరవై ఐదు]
[Iravai aidu]
-
26
[sechsundzwanzig]
[ఇరవై ఆరు]
[Iravai āru]
-
6
[sechs]
[ఆరు]
[Āru]