0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [sixty-six]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

66

[అరవై ఆరు]

66

[అరవై ఆరు]

66

[అరవై ఆరు]

32

[ముప్పై రెండు]

32

[ముప్పై రెండు]

32

[ముప్పై రెండు]

-
34
[thirty-four]
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]
-
31
[thirty-one]
[ముప్పై ఒకటి]
[Muppai okaṭi]
-
66
[sixty-six]
[అరవై ఆరు]
[Aravai āru]
-
32
[thirty-two]
[ముప్పై రెండు]
[Muppai reṇḍu]