0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [cincuenta y tres]

4

[నాలుగు]

4

[నాలుగు]

4

[నాలుగు]

53

[యాభై మూడు]

53

[యాభై మూడు]

53

[యాభై మూడు]

79

[డెబ్బై తొమ్మిది]

79

[డెబ్బై తొమ్మిది]

79

[డెబ్బై తొమ్మిది]

94

[తొంభై నాలుగు]

94

[తొంభై నాలుగు]

94

[తొంభై నాలుగు]

-
4
[cuatro]
[నాలుగు]
[Nālugu]
-
53
[cincuenta y tres]
[యాభై మూడు]
[Yābhai mūḍu]
-
79
[setenta y nueve]
[డెబ్బై తొమ్మిది]
[Ḍebbai tom'midi]
-
94
[noventa y cuatro]
[తొంభై నాలుగు]
[Tombhai nālugu]