0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [viis]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

50

[యాభై]

50

[యాభై]

50

[యాభై]

95

[తొంభై ఐదు]

95

[తొంభై ఐదు]

95

[తొంభై ఐదు]

5

[ఐదు]

5

[ఐదు]

5

[ఐదు]

-
28
[kakskümmend kaheksa]
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]
-
50
[viiskümmend]
[యాభై]
[Yābhai]
-
95
[üheksakümmend viis]
[తొంభై ఐదు]
[Tombhai aidu]
-
5
[viis]
[ఐదు]
[Aidu]