0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [چهل و هفت]‬ [che-hel-o-haft]

‫90

[తొంభై]

‫90

[తొంభై]

‫90

[తొంభై]

‫8

[ఎనిమిది]

‫8

[ఎనిమిది]

‫8

[ఎనిమిది]

‫69

[అరవై తొమ్మిది]

‫69

[అరవై తొమ్మిది]

‫69

[అరవై తొమ్మిది]

‫47

[నలభై ఏడు]

‫47

[నలభై ఏడు]

‫47

[నలభై ఏడు]

-
‫90
[نود]‬
[navad]
[తొంభై]
[Tombhai]
-
‫8
[هشت]‬
[hasht]
[ఎనిమిది]
[Enimidi]
-
‫69
[شصت و نه]‬
[shast-o-noh]
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]
-
‫47
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]
[నలభై ఏడు]
[Nalabhai ēḍu]