0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [kahdeksankymmentäkaksi]

82

[ఎనభై రెండు]

82

[ఎనభై రెండు]

82

[ఎనభై రెండు]

25

[ఇరవై ఐదు]

25

[ఇరవై ఐదు]

25

[ఇరవై ఐదు]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

100

[వంద]

100

[వంద]

100

[వంద]

-
82
[kahdeksankymmentäkaksi]
[ఎనభై రెండు]
[Enabhai reṇḍu]
-
25
[kaksikymmentäviisi]
[ఇరవై ఐదు]
[Iravai aidu]
-
31
[kolmekymmentäyksi]
[ముప్పై ఒకటి]
[Muppai okaṭi]
-
100
[sata]
[వంద]
[Vanda]