0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [quarante-cinq]

24

[ఇరవై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

24

[ఇరవై నాలుగు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

75

[డెబ్బై ఐదు]

75

[డెబ్బై ఐదు]

75

[డెబ్బై ఐదు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

-
24
[vingt-quatre]
[ఇరవై నాలుగు]
[Iravai nālugu]
-
45
[quarante-cinq]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
-
75
[soixante-quinze]
[డెబ్బై ఐదు]
[Ḍebbai aidu]
-
74
[soixante-quatorze]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]