0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [četrdeset]

40

[నలభై]

40

[నలభై]

40

[నలభై]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

58

[యాభై ఎనిమిది]

3

[మూడు]

3

[మూడు]

3

[మూడు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

45

[నలభై ఐదు]

-
40
[četrdeset]
[నలభై]
[Nalabhai]
-
58
[pedeset i osam]
[యాభై ఎనిమిది]
[Yābhai enimidi]
-
3
[tri]
[మూడు]
[Mūḍu]
-
45
[četrdeset i pet]
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]