0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [hatvannyolc]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

31

[ముప్పై ఒకటి]

90

[తొంభై]

90

[తొంభై]

90

[తొంభై]

72

[డెబ్బై రెండు]

72

[డెబ్బై రెండు]

72

[డెబ్బై రెండు]

68

[అరవై ఎనిమిది]

68

[అరవై ఎనిమిది]

68

[అరవై ఎనిమిది]

-
31
[harmincegy]
[ముప్పై ఒకటి]
[Muppai okaṭi]
-
90
[kilencven]
[తొంభై]
[Tombhai]
-
72
[hetvenkettő]
[డెబ్బై రెండు]
[Ḍebbai reṇḍu]
-
68
[hatvannyolc]
[అరవై ఎనిమిది]
[Aravai enimidi]