0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [tiga puluh sembilan]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

63

[అరవై మూడు]

63

[అరవై మూడు]

63

[అరవై మూడు]

5

[ఐదు]

5

[ఐదు]

5

[ఐదు]

-
39
[tiga puluh sembilan]
[ముప్పై తొమ్మిది]
[Muppai tom'midi]
-
37
[tiga puluh tujuh]
[ముప్పై ఏడు]
[Muppai ēḍu]
-
63
[enam puluh tiga]
[అరవై మూడు]
[Aravai mūḍu]
-
5
[lima]
[ఐదు]
[Aidu]