0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [tujuh puluh satu]

16

[పదహారు]

16

[పదహారు]

16

[పదహారు]

56

[యాభై ఆరు]

56

[యాభై ఆరు]

56

[యాభై ఆరు]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

34

[ముప్పై నాలుగు]

-
16
[enam belas]
[పదహారు]
[Padahāru]
-
56
[lima puluh enam]
[యాభై ఆరు]
[Yābhai āru]
-
71
[tujuh puluh satu]
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]
-
34
[tiga puluh empat]
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]