0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [novantuno]

40

[నలభై]

40

[నలభై]

40

[నలభై]

91

[తొంభై ఒకటి]

91

[తొంభై ఒకటి]

91

[తొంభై ఒకటి]

98

[తొంభై ఎనిమిది]

98

[తొంభై ఎనిమిది]

98

[తొంభై ఎనిమిది]

13

[పదమూడు]

13

[పదమూడు]

13

[పదమూడు]

-
40
[quaranta]
[నలభై]
[Nalabhai]
-
91
[novantuno]
[తొంభై ఒకటి]
[Tombhai okaṭi]
-
98
[novantotto]
[తొంభై ఎనిమిది]
[Tombhai enimidi]
-
13
[tredici]
[పదమూడు]
[Padamūḍu]