0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [四十一] [Shijūichi]

52

[యాభై రెండు]

52

[యాభై రెండు]

52

[యాభై రెండు]

41

[నలభై ఒకటి]

41

[నలభై ఒకటి]

41

[నలభై ఒకటి]

68

[అరవై ఎనిమిది]

68

[అరవై ఎనిమిది]

68

[అరవై ఎనిమిది]

11

[పదకొండు]

11

[పదకొండు]

11

[పదకొండు]

-
52
[五十二]
[Gojūni]
[యాభై రెండు]
[Yābhai reṇḍu]
-
41
[四十一]
[Shijūichi]
[నలభై ఒకటి]
[Nalabhai okaṭi]
-
68
[六十八]
[Rokujūhachi]
[అరవై ఎనిమిది]
[Aravai enimidi]
-
11
[十一]
[Jū ichi]
[పదకొండు]
[Padakoṇḍu]