0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [სამოცდათოთხმეტი] [samotsdatotkhmet'i]

11

[పదకొండు]

11

[పదకొండు]

11

[పదకొండు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

27

[ఇరవై ఏడు]

59

[యాభై తొమ్మిది]

59

[యాభై తొమ్మిది]

59

[యాభై తొమ్మిది]

-
11
[თერთმეტი]
[tertmet'i]
[పదకొండు]
[Padakoṇḍu]
-
74
[სამოცდათოთხმეტი]
[samotsdatotkhmet'i]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
-
27
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
[ఇరవై ఏడు]
[Iravai ēḍu]
-
59
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]
[యాభై తొమ్మిది]
[Yābhai tom'midi]