0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [отыз жеті] [otız jeti]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

18

[పద్దెనిమిది]

18

[పద్దెనిమిది]

18

[పద్దెనిమిది]

1

[ఒకటి]

1

[ఒకటి]

1

[ఒకటి]

88

[ఎనభై ఎనిమిది]

88

[ఎనభై ఎనిమిది]

88

[ఎనభై ఎనిమిది]

-
37
[отыз жеті]
[otız jeti]
[ముప్పై ఏడు]
[Muppai ēḍu]
-
18
[он сегіз]
[on segiz]
[పద్దెనిమిది]
[Paddenimidi]
-
1
[бір]
[bir]
[ఒకటి]
[Okaṭi]
-
88
[сексен сегіз]
[seksen segiz]
[ఎనభై ఎనిమిది]
[Enabhai enimidi]