0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [서른일곱] [seoleun-ilgob]

83

[ఎనభై మూడు]

83

[ఎనభై మూడు]

83

[ఎనభై మూడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

37

[ముప్పై ఏడు]

13

[పదమూడు]

13

[పదమూడు]

13

[పదమూడు]

65

[అరవై ఐదు]

65

[అరవై ఐదు]

65

[అరవై ఐదు]

-
83
[여든셋]
[yeodeunses]
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
-
37
[서른일곱]
[seoleun-ilgob]
[ముప్పై ఏడు]
[Muppai ēḍu]
-
13
[열셋]
[yeolses]
[పదమూడు]
[Padamūḍu]
-
65
[예순다섯]
[yesundaseos]
[అరవై ఐదు]
[Aravai aidu]