0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [dvidešimt du]

63

[అరవై మూడు]

63

[అరవై మూడు]

63

[అరవై మూడు]

47

[నలభై ఏడు]

47

[నలభై ఏడు]

47

[నలభై ఏడు]

22

[ఇరవై రెండు]

22

[ఇరవై రెండు]

22

[ఇరవై రెండు]

6

[ఆరు]

6

[ఆరు]

6

[ఆరు]

-
63
[šešiasdešimt trys]
[అరవై మూడు]
[Aravai mūḍu]
-
47
[keturiasdešimt septyni]
[నలభై ఏడు]
[Nalabhai ēḍu]
-
22
[dvidešimt du]
[ఇరవై రెండు]
[Iravai reṇḍu]
-
6
[šeši]
[ఆరు]
[Āru]