0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [šimtas]

79

[డెబ్బై తొమ్మిది]

79

[డెబ్బై తొమ్మిది]

79

[డెబ్బై తొమ్మిది]

70

[డెబ్బై]

70

[డెబ్బై]

70

[డెబ్బై]

100

[వంద]

100

[వంద]

100

[వంద]

51

[యాభై ఒకటి]

51

[యాభై ఒకటి]

51

[యాభై ఒకటి]

-
79
[septyniasdešimt devyni]
[డెబ్బై తొమ్మిది]
[Ḍebbai tom'midi]
-
70
[septyniasdešimt]
[డెబ్బై]
[Ḍebbai]
-
100
[šimtas]
[వంద]
[Vanda]
-
51
[penkiasdešimt vienas]
[యాభై ఒకటి]
[Yābhai okaṭi]