0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [дваесет и два] [dvayesyet i dva]

38

[ముప్పై ఎనిమిది]

38

[ముప్పై ఎనిమిది]

38

[ముప్పై ఎనిమిది]

22

[ఇరవై రెండు]

22

[ఇరవై రెండు]

22

[ఇరవై రెండు]

92

[తొంభై రెండు]

92

[తొంభై రెండు]

92

[తొంభై రెండు]

61

[అరవై ఒకటి]

61

[అరవై ఒకటి]

61

[అరవై ఒకటి]

-
38
[триесет и осум]
[triyesyet i osoom]
[ముప్పై ఎనిమిది]
[Muppai enimidi]
-
22
[дваесет и два]
[dvayesyet i dva]
[ఇరవై రెండు]
[Iravai reṇḍu]
-
92
[деведесет и два]
[dyevyedyesyet i dva]
[తొంభై రెండు]
[Tombhai reṇḍu]
-
61
[шеесет и еден]
[shyeyesyet i yedyen]
[అరవై ఒకటి]
[Aravai okaṭi]