0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [एकोणपन्नास] [Ēkōṇapannāsa]

६९

[అరవై తొమ్మిది]

६९

[అరవై తొమ్మిది]

६९

[అరవై తొమ్మిది]

४९

[నలభై తొమ్మిది]

४९

[నలభై తొమ్మిది]

४९

[నలభై తొమ్మిది]

३५

[ముప్పై ఐదు]

३५

[ముప్పై ఐదు]

३५

[ముప్పై ఐదు]

२३

[ఇరవై మూడు]

२३

[ఇరవై మూడు]

२३

[ఇరవై మూడు]

-
६९
[एकोणसत्तर]
[Ēkōṇasattara]
[అరవై తొమ్మిది]
[Aravai tom'midi]
-
४९
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]
[నలభై తొమ్మిది]
[Nalabhai tom'midi]
-
३५
[पस्तीस]
[Pastīsa]
[ముప్పై ఐదు]
[Muppai aidu]
-
२३
[तेवीस]
[Tēvīsa]
[ఇరవై మూడు]
[Iravai mūḍu]