0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [zevenenveertig]

100

[వంద]

100

[వంద]

100

[వంద]

2

[రెండు]

2

[రెండు]

2

[రెండు]

59

[యాభై తొమ్మిది]

59

[యాభై తొమ్మిది]

59

[యాభై తొమ్మిది]

47

[నలభై ఏడు]

47

[నలభై ఏడు]

47

[నలభై ఏడు]

-
100
[honderd]
[వంద]
[Vanda]
-
2
[twee]
[రెండు]
[Reṇḍu]
-
59
[negenenvijftig]
[యాభై తొమ్మిది]
[Yābhai tom'midi]
-
47
[zevenenveertig]
[నలభై ఏడు]
[Nalabhai ēḍu]