0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [zesentwintig]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

74

[డెబ్బై నాలుగు]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

39

[ముప్పై తొమ్మిది]

56

[యాభై ఆరు]

56

[యాభై ఆరు]

56

[యాభై ఆరు]

26

[ఇరవై ఆరు]

26

[ఇరవై ఆరు]

26

[ఇరవై ఆరు]

-
74
[vierenzeventig]
[డెబ్బై నాలుగు]
[Ḍebbai nālugu]
-
39
[negenendertig]
[ముప్పై తొమ్మిది]
[Muppai tom'midi]
-
56
[zesenvijftig]
[యాభై ఆరు]
[Yābhai āru]
-
26
[zesentwintig]
[ఇరవై ఆరు]
[Iravai āru]