0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [femten]

15

[పదిహేను]

15

[పదిహేను]

15

[పదిహేను]

88

[ఎనభై ఎనిమిది]

88

[ఎనభై ఎనిమిది]

88

[ఎనభై ఎనిమిది]

87

[ఎనభై ఏడు]

87

[ఎనభై ఏడు]

87

[ఎనభై ఏడు]

59

[యాభై తొమ్మిది]

59

[యాభై తొమ్మిది]

59

[యాభై తొమ్మిది]

-
15
[femten]
[పదిహేను]
[Padihēnu]
-
88
[åttiåtte]
[ఎనభై ఎనిమిది]
[Enabhai enimidi]
-
87
[åttisju]
[ఎనభై ఏడు]
[Enabhai ēḍu]
-
59
[femtini]
[యాభై తొమ్మిది]
[Yābhai tom'midi]