0

0

పఠన పరీక్ష. సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి: [åttitre]

88

[ఎనభై ఎనిమిది]

88

[ఎనభై ఎనిమిది]

88

[ఎనభై ఎనిమిది]

83

[ఎనభై మూడు]

83

[ఎనభై మూడు]

83

[ఎనభై మూడు]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

16

[పదహారు]

16

[పదహారు]

16

[పదహారు]

-
88
[åttiåtte]
[ఎనభై ఎనిమిది]
[Enabhai enimidi]
-
83
[åttitre]
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
-
71
[syttien]
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]
-
16
[seksten]
[పదహారు]
[Padahāru]